កិច្ចសម្ភាសន៍និស្សិតបរទេសដែលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា Mr. Aquiles Gusmao និស្សិតអាហារូបករណ៍ ១០០%


កិច្ចសម្ភាសន៍និស្សិតបរទេសដែលមកសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា …


source

Leave a Comment