គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៩ ធរណីមាត្រ – Math 1st grade lesson 9


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនគណិត …


source

Leave a Comment