គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៣ ចំនួន ១ ដល់ ៥ – Math 1st grade lesson 3


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនគណិត …


source

Leave a Comment