គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី១៧ ចំនួននិងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់ (ភាគ១) – Math 1st grade lesson 17


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនគណិត …


source

Leave a Comment