គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី២ ទីតាំង – Math 1st grade lesson 2


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនគណិត …


source

Leave a Comment