គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី១១ វិធីបូកវិធីដក ចំនួនដល់ ២០ (ភាគ១) – Math 1st grade lesson 11


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនគណិត …


source

Leave a Comment