គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១១ វិធីបូកមានចំនួនលេខ៣ខ្ទង់ ទំព័រ៦៩ វីដេអូនេះសម្រាប់ថ្ងៃទី ១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០


សួស្តីប្អូនៗថ្នាក់ទី២ ទាំងអស់គ្នា! នេះជាវីដេអូមេរៀនគណិតវិទ្យា ថ្ងៃ អង្គារ ១ កើត ខែ …


source

Leave a Comment