គណិតវិទ្យា : មេរៀនទី១១ : វិធីបូកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ (ត )(ទំព័រ ៦៩) វីដេអូនេះសម្រាប់ថ្ងៃទី ១៦ ធ្នូ ២០២០


សួស្តីប្អូនៗថ្នាក់ទី២ ទាំងអស់គ្នា! នេះជាវីដេអូមេរៀនគណិតវិទ្យា ថ្ងៃ ពុធ ២ កើត ខែ …


source

Leave a Comment