គីមីវិទ្យា​ថ្នាក់ទី៩​ ជំពូកទី៣ មេរៀនទី​ ១៖ អុកស៊ីត (កំណែសំំំណួរ និង លំហាត់)


ថ្នាក់ទី៩ ជំពូកទី៣៖ អុកស៊ីតអាស៊ីតបាសនិងអំបិល-មេរៀនទី​ ១៖ …


source

Leave a Comment