គីមីវិទ្យា ជំពូកទី៦៖ ស្តេរ៉េអូគីមី មេរៀនទី១៖ ធរណីមាត្រនៃម៉ូលេគុល (ភាគ១)


លក្ខខណ្ឌ ប្រើប្រាស់៖ អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យថតចម្លងនិងចែកចាយ …


source

Leave a Comment