ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី៤ មេរៀនទី២៖​ ប្រូតេអ៊ីន (ភាគទី១)


ជីវវិទ្យា #ថ្នាក់ទី១២ ប្រូតេអ៊ីន (Smart1000វីដេអូ) ជំពូកទី៤ …


source

Leave a Comment