ថ្នាក់ទី១វិទ្យាសាស្ត្រ-សិក្សាសង្គមជំពូកទី​២ មេរៀនទី​៣៖វត្ថុសត្វរុក្ខជាតិនៅផ្ទះខ្ញុំ(វត្ថុគ្មានជីវិត)


ជំពូកទី​២ មេរៀនទី​៣៖ …


source

Leave a Comment