ថ្នាក់ទី១ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៥៖ ការប្រៀបធៀបចំនួន (លំដាប់ទី) ម៉ោងទី២


មេរៀនទី៥៖ ការប្រៀបធៀបចំនួន (លំដាប់ទី) ម៉ោងទី២ បង្រៀន​ដោយ៖ …


source

Leave a Comment