ថ្នាក់ទី១ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៦៖ វិធីបូក និងវិធីដក (វិធីបូក) ម៉ោងទី១


មេរៀនទី៦៖ វិធីបូក និងវិធីដក (វិធីបូក) ម៉ោងទី១ បង្រៀន​ដោយ៖ …


source

Leave a Comment