ថ្នាក់ទី១ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៩៖ ធរណីមាត្រ (បន្ទាត់) (ម៉ោងទី២)


មេរៀនទី៩៖ ធរណីមាត្រ (បន្ទាត់) (ម៉ោងទី២) បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ …


source

Leave a Comment