ថ្នាក់ទី១ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៨៖ ចំណែក (ចំណែកស្មើគ្នា) (ម៉ោងទី២)


មេរៀនទី៨៖ ចំណែក (ចំណែកស្មើគ្នា) (ម៉ោងទី២) បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ …


source

Leave a Comment