ថ្នាក់ទី១ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៩៖ ធរណីមាត្រ (ខ្សែកាច់ និងខ្សែកោង) (ម៉ោងទី២)


មេរៀនទី៩៖ ធរណីមាត្រ (ខ្សែកាច់ និងខ្សែកោង) (ម៉ោងទី២) បង្រៀន​ដោយ៖ …


source

Leave a Comment