ថ្នាក់ទី១ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី១២៖ ព្យព្ជានៈ ត ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី១)


មេរៀនទី១២៖ ព្យព្ជានៈ ត ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី១) បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សយ …


source

Leave a Comment