ថ្នាក់ទី១ ភាសាខ្មែរ ៖ ពាក្យផ្តើមដោយអក្សរ ដ


សួស្តី! នេះជាមេរៀនភាសាខ្មែរ ​ការរៀនពាក្យផ្តើមដោយអក្សរ ដ អំពីពាក្យ (ដាំ ដំណាំ ដើរ …


source

Leave a Comment