ថ្នាក់ទី២ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៤៖ ធរណីមាត្រ (គូររូបធរណីមាត្រមានវិមាត្រពីរ)


មេរៀនទី១៤៖ ធរណីមាត្រ (គូររូបធរណីមាត្រមានវិមាត្រពីរ) …


source

Leave a Comment