ថ្នាក់ទី២ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៤៖ ធរណីមាត្រ (រូបធរណីមាត្រមានវិមាត្របី)


មេរៀនទី១៤៖ ធរណីមាត្រ (រូបធរណីមាត្រមានវិមាត្របី) បង្រៀន​ដោយ៖ …


source

Leave a Comment