ថ្នាក់ទី២ ភាសាខ្មែរ៖ ការរៀនពាក្យផ្តើមដោយអក្សរ ជ


សួស្តី! នេះជាមេរៀនភាសាខ្មែរ ​ការរៀនពាក្យផ្តើមដោយអក្សរ ជ អំពីពាក្យ (ជើង ជីក ជីងចក់ …


source

Leave a Comment