ថ្នាក់ទី២ វិទ្យាសាស្ត្រ-សិក្សាសង្គម មេរៀនទី​២៖ ស្បែកស្អាតនិងធ្មេញរឹងមាំ​(ការបង្ការនិងព្យាបាលស្បែក)


ជំពូកទី១ មេរៀនទី​២៖ …


source

Leave a Comment