ថ្នាក់ទី២ វិទ្យាសាស្ត្រ-សិក្សាសង្គម មេរៀនទី​៣៖ កិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំ​(ក្រោយពេលមកពីសាលារៀន)


ជំពូកទី១ មេរៀនទី​៣៖ …


source

Leave a Comment