ថ្នាក់ទី៣គណិតវិទ្យាមេរៀនទី៩៖ វិធីគុណ(រៀនសាឡើងវិញ)ការគុណចំនួនមានលេខ3ខ្ទង់នឹង1ខ្ទង់ មានត្រាទុក(លំហាត់)


មេរៀនទី៩៖ វិធីគុណ (រៀនសាឡើងវិញ) ការគុណចំនួនមានលេខ3ខ្ទង់ នឹង …


source

Leave a Comment