ថ្នាក់ទី៣ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៧៖ មាឌ និងចំណុះ (ការវាស់ចំណុះជាលីត្រ) (ម៉ោងទី១)


មេរៀនទី៧៖ មាឌ និងចំណុះ (ការវាស់ចំណុះជាលីត្រ) (ម៉ោងទី១) …


source

Leave a Comment