ថ្នាក់ទី៣ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៦៖ វិធីដក (ការដកចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់ នឹង៣ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី) ម៉ោ​ងទី​១


មេរៀនទី៦៖ វិធីដក (ការដកចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់ នឹង៣ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី) …


source

Leave a Comment