ថ្នាក់ទី៣ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៣៖ វិធីបូក (ការបូកចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់ និងលេខ២ខ្ទង់គ្មានត្រាទុក)


មេរៀនទី៣៖ វិធីបូក (ការបូកចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់ …


source

Leave a Comment