ថ្នាក់ទី៣ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៥៖ ប្រវែង​​ (ការវាស់ប្រវែងជាដេស៊ីម៉ែត្រ ឬតឹក) ម៉ោ​ងទី​២


មេរៀនទី៥៖ ប្រវែង​​ (ការវាស់ប្រវែងជាដេស៊ីម៉ែត្រ ឬតឹក) ម៉ោ​ងទី​២ …


source

Leave a Comment