ថ្នាក់ទី៣ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៦៖ វិធីដក (ការប៉ាន់ស្មានផលដក៤ខ្ទង់ នឹង៤ខ្ទង់) (ម៉ោងទី១)


មេរៀនទី៦៖ វិធីដក (ការប៉ាន់ស្មានផលដក៤ខ្ទង់ នឹង៤ខ្ទង់) (ម៉ោងទី១) …


source

Leave a Comment