ថ្នាក់ទី៣ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី២៖ ទម្ងន់​ (ការថ្លឹងទម្ងន់ជាក្រាម ឬខាំ)


មេរៀនទី២៖ ទម្ងន់​ (ការថ្លឹងទម្ងន់ជាក្រាម ឬខាំ) បង្រៀន​ដោយ៖ …


source

Leave a Comment