ថ្នាក់ទី៣ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៦៖ វិធីដក (ទំនាក់ទំនងរវាងវិធីបូក និងវិធីដក) (លំហាត់) (ម៉ោងទី២)


មេរៀនទី៦៖ វិធីដក (ទំនាក់ទំនងរវាងវិធីបូក និងវិធីដក) (លំហាត់) …


source

Leave a Comment