ថ្នាក់ទី៣ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១១៖ វិធីចែក (ការចែកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់ និង១ខ្ទង់មានសំណល់)


មេរៀនទី១១៖ វិធីចែក (ការចែកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់ និង១ខ្ទង់មានសំណល់) …


source

Leave a Comment