ថ្នាក់ទី៣ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៣៖ វិធីបូក ​(ការប៉ាន់ស្មានផលបូក ៣ខ្ទង់ នឹង ៣ខ្ទង់) ម៉ោងទី២


មេរៀនទី៣៖ វិធីបូក ​(ការប៉ាន់ស្មានផលបូក ៣ខ្ទង់ នឹង ៣ខ្ទង់) …


source

Leave a Comment