ថ្នាក់ទី៣ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៥៖ ប្រវែង (ការប្ដូរខ្នាតប្រវែងពីដេស៊ីម៉ែត្រ ទៅសង់ទីម៉ែត្រ) ម៉ោ​ងទី​២


មេរៀនទី៥៖ ប្រវែង (ការប្ដូរខ្នាតប្រវែងពីដេស៊ីម៉ែត្រ …


source

Leave a Comment