ថ្នាក់ទី៣ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៦៖ វិធីដក (ទំនាក់ទំនងរវាងវិធីបូក និងវិធីដក) (ម៉ោងទី១)


មេរៀនទី៦៖ វិធីដក (ទំនាក់ទំនងរវាងវិធីបូក និងវិធីដក) (ម៉ោងទី១) …


source

Leave a Comment