ថ្នាក់ទី៣ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៣៖ ក្រាបរូបភាព (ការសង់ក្រាបរូបភាព) (លំហាត់)


មេរៀនទី១៣៖ ក្រាបរូបភាព (ការសង់ក្រាបរូបភាព) (លំហាត់) បង្រៀន​ដោយ៖ …


source

Leave a Comment