ថ្នាក់ទី៣ ជំពូកទី២ មេរៀនទី​២៖ ការយកចិត្តទុកដាក់អ្នកជិតខាង(ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃ)


ជំពូកទី២ មេរៀនទី​២៖ …


source

Leave a Comment