ថ្នាក់ទី៤ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៦៖​ ការគណនាផលដកដោយប្រើម៉ាសុីនគិតលេខការប៉ាន់ស្មានផលដក


មេរៀនទី៦៖​ ការគណនាផលដកដោយប្រើម៉ាសុីនគិតលេខការប៉ាន់ស្មានផលដក …


source

Leave a Comment