ថ្នាក់ទី៤ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១១៖​ គីឡូម៉ែត្រ និងម៉ែត្រ


មេរៀនទី១១៖​ គីឡូម៉ែត្រនិងម៉ែត្រ បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ចាន់ សាវ៉ាង …


source

Leave a Comment