ថ្នាក់ទី៤ វិទ្យាសាស្ត្រ ជំពូកទី​១ មេរៀនទី​៤៖ ចំណែកថ្នាក់សត្វ​(សត្វមានគ្រោងឆ្អឹងក្នុង(សត្វឆ្អឹងកង))


ជំពូកទី​១ មេរៀនទី​៤៖ …


source

Leave a Comment