ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៧៖ ទូរគមនាគមន៍នៅកម្ពុជា(ភាគ៥)


មេរៀនទី៧៖ ទូរគមនាគមន៍នៅកម្ពុជា អំណាន៖ រឿងកំណើតទូរស័ព្ទ …


source

Leave a Comment