ថ្នាក់ទី៦ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៥៖ វិធីបូកចំនួនចម្រុះ ចំណោទ៖ ចលនាស្របទិស


មេរៀនទី១៥៖ វិធីបូកចំនួនចម្រុះ ចំណោទ៖ ចលនាស្របទិស បង្រៀន​ដោយ៖ …


source

Leave a Comment