ថ្នាក់ទី៦ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៨៖ ជំនឿ និងសាសនា(ភាគ២) មេសូត្រ៖ ព្រះពុទ្ធសាសនា


មេរៀនទី៨៖ ជំនឿ និងសាសនា មេសូត្រ៖ ព្រះពុទ្ធសាសនា បង្រៀន​ដោយ៖ …


source

Leave a Comment