ថ្នាក់ទី៦ វិទ្យាសាស្ត្រ ជំពូកទី​២ មេរៀនទី៤៖ បរិស្ថានធម្មជាតិ (ទំនាក់ទំនងនៃភាវៈរស់)


ជំពូកទី​២ មេរៀនទី៤៖ បរិស្ថានធម្មជាតិ (ទំនាក់ទំនងនៃភាវៈរស់) …


source

Leave a Comment