ថ្នាក់ទី ៦ គណិតវិទ្យា ៖ លំហាត់លំនាំគំរូ


សួស្តី! នេះជាមេរៀនគណិតវិទ្យាៈ លំហាត់លំនាំគំរូ ដែលសាកសមសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៦។


source

Leave a Comment