ថ្នាក់ទី ៦ ភាសាខ្មែរ ៖ អំណានតាមសញ្ញាសម្ព័ន្ធ


សួស្តី! នេះជាមេរៀនភាសាខ្មែរ ​អំណានតាមសញ្ញាសម្ព័ន្ធ ដែលសាកសមសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៥ …


source

Leave a Comment