ទម្រង់ទាំង៥ នៃអំពើហិង្សា


តើអ្នកដឹងទេ អំពើហិង្សាលើកុមារមានប៉ុន្មានទម្រង់?


source

Leave a Comment