ប្រធានបទ៖ "ការអនុវត្តក្របខណ្ឌគណនេយ្យភាពសង្គម (ISAF)ដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋាន"


អ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងស្តីពី៖ ខ្លឹមសារនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព SDGs 16 , #ISAF …


source

Leave a Comment