ប្រធាន​បទ សមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិតជាគល់អ័ក្សកូអរដោនេ


មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ពិសោធន៍តាមគោលការណ៍ស្ទែម …


source

Leave a Comment